Organising Committee

Moni Kuriakose President - FHNO
Prathamesh Pai Secretary - FHNO
Vikram Kekatpure Treasurer
Anil K. D’Cruz Conference Chairman
Devendra Chaukar Organizing Secretary
Sarbani Laskar Organizing Secretary
Kumar Prabhash Organizing Secretary


Pre-conference Committee
Jyoti Dabholkar Chair
Anuja Deshmukh Member
Deepa Nair Member
Sudhir Nair Member
Vijay Patil Member
Prathamesh Pai Member
Pre-conference Committee Member
Mandar Deshpande Member
Shubhada Chiplunkar Member
Prabha Yadav Member
Vinay Shankar Member
Arun Balaji Member


Scientific Committee
Anil K. D’Cruz Chair
Gouri Pantvaidya  
Mitali Dandekar  
Krishnakumar Thankappan
Shamit Chopra  
Prathamesh Pai  
Sushmita Ghoshal  
Sarbani G. Laskar  
Indraneel Malick  
Kumar Prabhash  
Amit Joshi  
T. P. Sahoo  
Biswajeet  
Randeep Singh  
Moni Kuriakose  
Vikram Kekatpure  
Shubhada Chiplunkar  

Abstract Committee
Pankaj Chaturvedi Chair
Deepa Nair  
Anuja Deshmukh  
Sarbani G. Laskar  
Abhishek Vaidya  
Ameya asarkar  
Sudhir Nair  
Vivek Shetty  
Vanita Norona  
Vishal Rao  
Rajesh Kantharia  
Kaustubh Patel  
Deepak Sarin  
Vikram Kekatpure  

© FHNO 2017 | ALl Rights Reseved